Doen door synoniem?

Doen door synoniem?

(deed, gedaan), handelen, uitvoeren, volbrengen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: doen (ww): bedrijven, begaan, beoefenen, betrachten, bewerken, bewerkstelligen, bezigen, effectueren, flikken, gedragen, handelen, maken, optreden, plegen, realiseren, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, zich gedragen.

Doen maken synoniem?

aanbrengen, aandoen, aanrichten, aanstichten, baren, berokkenen, bezorgen, brengen, doen, geven, kweken, leiden tot, maken, met zich meebrengen, ontketenen, opleveren, opwekken, scheppen, stichten, ten gevolge hebben, teweegbrengen, toebrengen, tot gevolg hebben, uitlokken, verschaffen, verwekken, voortbrengen, wekken.

Wat is de synoniem van belangrijk?

belangrijk (bn): aanmerkelijk, beduidend, considerabel, gewichtig, important, van belang, van betekenis, wezenlijk, zwaarwegend.

Kunnen uitvoeren synoniem?

betrachten, bevredigen, bewerkstelligen, doen, inlossen, inwilligen, nakomen, presteren, realiseren, uitvoeren, verhoren, verwerkelijken, verwezenlijken, volbrengen, voldoen, voldoen aan, voleinden, volvoeren, waarmaken.

Wat is een ander woord voor skelter?

in de Woordenlijst onnodig Engels: skelter zn.: trapauto, trapwagen.

Wat is de tegenstelling van belangrijk?

Wat is het tegenovergestelde van belangrijk? Het juiste antwoord is onbelangrijk.

Wat is de synoniem van transparant?

klaar (bn) : begrijpelijk, duidelijk, glashelder, helder, licht, lucide, ondubbelzinnig, patent, rijp, transparant, zonneklaar, zuiver. doorschijnend (bn) : diafaan, doorzichtig, translucide, transparant.

Wat is een ander woord voor implementeren?

als synoniem van een ander trefwoord: realisatie (zn) : concretisering, effectuering, implementatie, implementering, realisering, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, totstandkoming, uitvoer, uitvoering, vervulling, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging.

Zouden kunnen synoniem?

misschien: wellicht, allicht, mogelijk, denkelijk, soms, altemet. De zinnen, door deze bijwoorden van voorstellingswijze bepaald, geven te kennen, dat iets zou kunnen geschieden.

Kunnen hebben synoniem?

als synoniem van een ander trefwoord: velen (ww) : kunnen hebben, verdragen, verduren.

Wat is een Deugdzaam?

bijv. naamw. 1) Achtenswaardig 2) Betrouwbaar 3) Braaf 4) Degelijk 5) Eerbaar 6) Eerlijk 7) Eerzaam 8) Fatsoenlijk 9) Gelovig 10) Geschikt 11) Goed 12) Heilig 13) Lief 14) Oppassend 1…

Wat is een ander woord voor kracht?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: kracht (zn): druk, dynamiek, energie, flinkheid, force, fors, fut, geweld, gewicht, hardheid, hevigheid, intensiteit, jeu, lichaamskracht, macht, onstuimigheid, pit, sterkte, vaart, vermogen, vuur, waarde, werkvermogen.

Doet me goed synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: genoegen (zn): aardigheid, behagen, bevrediging, blijdschap, gading, gein, geneugte, genot, heerlijkheid, ingenomenheid, jeu, jolijt, leut, leute, lol, lust, plezier, pret, schik, sjeu, tevredenheid, vermaak, voldoening, vreugde, vrolijkheid, welbehagen, welgevallen.

Wat is de synoniem van leuk?

leuk (bn): amusant, dolletjes, enig, geinig, grappig, lollig, mieters, moppig, olijk, vrolijk, prettig, tof, vermakelijk. leuk (bn): aangenaam, fijn, gezellig, plezierig, prettig.

Kunnen synoniem?

(kon of konde, gekund), in staat zijn iets te doen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: kunnen (ww): bij machte zijn, in staat zijn, vermogen, weten te.

Wat is deugdzaam handelen?

In een bredere betekenis wordt werd deze term ook gebruikt voor handelswijzen Zedelijk = Een zedelijk persoon is een deugdzaam iemand. Men spreekt bijvoorbeeld over zedelijk gedrag wanneer men zich keurig en beleefd gedraagt.

Welke deugden zijn er?

Zeven deugden

  • Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
  • Iustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
  • Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
  • Fortitudo (Moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid – focus)
  • Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas.
  • Spes (Hoop)

Wat is een ander woord voor energie?

arbeidsvermogen, werkzaamheid. als synoniem van een ander trefwoord: fut (zn) : aandrift, bedrijvigheid, daadkracht, doorzettingsvermogen, energie, flinkheid, geestkracht, kloekheid, kracht, lust, opgewektheid, pep, pit, pittigheid, poeder, puf, slagkracht, stootkracht, veerkracht, vitaliteit, vuur, werklust.

Hoe noem je iemand die sterk is?

dapper, flink, heldhaftig, kloek, koen, kranig, manhaftig, onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaard, sterk, stoutmoedig.

Waar je goed in bent synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: goed (bn): betrouwbaar, bevredigend, bruikbaar, degelijk, deugdelijk, geldig, gepast, geschikt, handig, passend, proper, solide.

Doet mij deugd synoniem?

braaf, deugdzaam, eerlijk, fatsoenlijk, integer, loyaal, onkreukbaar, onomkoopbaar, oprecht, rechtvaardig. eerzaam (bn) : achtenswaardig, betamelijk, braaf, deugdzaam, fatsoenlijk, net, treffelijk, zedig.

Doen stoppen synoniem?

stoppen (ww): afbreken, afhaken, afslaan, besluiten, beëindigen, blokkeren, doen ophouden, eindigen, laten, neerleggen, ophouden, staken, stilleggen, stilzetten, stopzetten, tegenhouden, termineren, uitscheiden, uitzetten. stoppen (ww): halt houden, stilhouden, stilstaan, tot staan brengen, tot stilstand brengen.

Kan werken synoniem?

(gewerkt, soms: gewrocht), arbeiden. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: werken (ww): baten, beïnvloeden, dienen, effect sorteren, helpen, invloed hebben, invloed hebben op, invloed uitoefenen op, uitwerken.

energie (zn): daadkracht, fut, geestkracht, kloekheid, kracht, ondernemingslust, pep, pit, puf, slagkracht, stootkracht, veerkracht, vitaliteit, voortvarendheid, wilskracht.

Doen ophouden synoniem?

als synoniem van een ander trefwoord: stoppen (ww) : afbreken, afhaken, afslaan, besluiten, beëindigen, blokkeren, doen ophouden, eindigen, laten, neerleggen, ophouden, staken, stilleggen, stilzetten, stopzetten, tegenhouden, termineren, uitscheiden, uitzetten.

Wat is een ander woord voor stop?

stop (zn): beëindiging, bevriezing, blokkering, stopzetting. stop (zn): dop, kurk, plug, prop, sluiting, stopsel, tap.

Wat is een ander woord voor oeuvre?

werk. als synoniem van een ander trefwoord: werk (zn) : boek, compositie, creatie, geschrift, gewrocht, kunstwerk, muziekstuk, oeuvre, opus, publicatie, schepping, werkstuk.

Hoe werkt dat synoniem?

afloop, bewerking, effect, extensie, gevolg, invloed, kracht, oppuntstelling, resultaat, uitkomst, uitslag, uitwerksel, voortvloeisel, werking, werkzaamheid. werkwijze (zn) : aanpak, mechanisme, methode, procedure, procedé, proces, werking.

Wat is een ander woord voor dynamisch?

actief, doortastend, dynamisch, flink, krachtdadig, krachtig, levenslustig, ondernemend, pittig, vitaal, volhardend, voortvarend, daadkrachtig. actief (bn) : arbeidzaam, bedrijvend, bedrijvig, bezig, doende, druk, dynamisch, energiek, ijverig, kwiek, naarstig, nijver, noest, vlijtig, werkzaam.

Wat is een ander woord voor aangenaam?

Synoniemen: plezierig, prettig en (informeel) lollig en tof. Zeer informeel: jofel. Welgevallig is formeel.

Wat is het tegengestelde van macht?

Een duidelijk antoniem van macht is er niet, aan al deze woorden is te zien dat ze gewoon een ontkenning zijn van de betekenis van macht. Onmacht, incompetentie, onvermogen. Alleen zwakte is geen ontkenning van een woord maar dit betekent ook niet altijd het tegenovergestelde van macht.

Wat is het synoniem van invloed?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: invloed (zn): autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap.

Kunnen werken synoniem?

dienst doen, figureren, functioneren, fungeren, occuperen, opereren, optreden, werken.

Wat is het tegenovergestelde van een macht?

Het omgekeerde van machtsverheffen heet worteltrekken. Zo is 23 = 8 en 3√8 = 2.

Heeft invloed op synoniem?

baten, beïnvloeden, dienen, effect sorteren, helpen, invloed hebben, invloed hebben op, invloed uitoefenen op, uitwerken. beïnvloeden (ww) : doorwerken in, influenceren, invloed hebben op.

Hoe noem je iemand die druk is?

actief, bedrijvig, bezig, geanimeerd, ijverig, lawaaierig, luidruchtig, nijver, onrustig, roerig, roezemoezig, rumoerig, woelig.

Wat betekent verrichte werkzaamheden?

het (volgens plan) maken of doen ♢ jullie hebben prachtig werk verricht Regelmatig werkwoord: ver-rich-ten ik verricht jij/u…

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven