Is de kwaliteitsbeoordeling adequaat uitgevoerd?

Is de kwaliteitsbeoordeling adequaat uitgevoerd?

Net als de selectie dient de kwaliteitsbeoordeling in de SR door twee reviewers onafhankelijk van elkaar te zijn uitgevoerd. De resultaten worden vervolgens besproken en er wordt tot consensus gekomen.

Wat is statistische pooling?

Onder pooling verstaat men het combineren van de resultaten van verschillende studies voor statistische bewerking in een meta-analyse om te komen tot een schatting van het globale effect.

Wat is een Effectschatting?

Het doel van poolen is het verkrijgen van een samenvattende schatting van het effect van bijvoorbeeld een interventie of van blootstelling aan een bepaalde risicofactor ten opzichte van het effect van een andere interventie of van de afwezigheid van blootstelling.

Wat is een review studie?

Het lezen van een review geeft op een snelle manier inzicht in een vakgebied of onderwerp. Een meta-analyse is een systematische review met pooling van de data. Pooling is een analyse van data afkomstig uit verschillende studies alsof ze uit één studie afkomstig zijn.

Hoe kan de waarde van een systematic review bepaald worden?

In systematische reviews is het hele proces van vraagstelling tot conclusie transparant. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van individuele studies beoordeeld. Dit laat de lezer toe om zelfstandig te beslissen hoeveel vertrouwen hij heeft in de gemaakte conclusies.

Waarom systematic review?

Deze vorm van onderzoek komt veel voor in de medische wetenschappen, maar ook in bijvoorbeeld de sociale wetenschappen. In een systematic review wordt antwoord gegeven op een centrale vraag door (alle) relevante onderzoeken inzichtelijk samen te vatten.

Is statistische pooling op een correcte manier uitgevoerd?

Statistische pooling. De voorwaarde voor pooling is dat de onderzoeken klinisch en statistisch voldoende gelijk (homogeen) zijn om bij elkaar gevoegd te worden (zie vraag 7). Indien subgroepanalysen zijn uitgevoerd, dienen deze bij voorkeur aan de hand van een vooraf opgesteld analyseplan geschied te zijn.

Hoe herken je een review artikel?

Peer reviewers beoordelen of een artikel aan bepaalde eisen voldoet, zoals originaliteit, toegankelijkheid en een solide onderbouwing van de resultaten. Als je ziet dat een artikel ‘peer-reviewed’ is kun je uitgaan van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de informatie.

Wat is een sensitiviteitsanalyse?

In een sensitiviteitsanalyse wordt onderzocht in welke mate het resultaat van een onderzoek wordt beïnvloed door een verandering van methode, van waarden, variabelen of uitgangspunten. Hiertoe worden een aantal verschillende scenario’s naast elkaar gelegd.

Hoe herken je een systematic review?

Een systematische reviews wijst op de methode van een literatuuroverzicht, dus op het systematisch zoeken en selecteren van studies, de kwaliteitsbeoordeling van individuele studies en een transparante weergave van de resultaten. Het is mogelijk om een systematische review met een meta-analyse te doen.

Hoe herken je een systematische review?

Een systematisch review is een samenvatting van de literatuur over een specifiek onderwerp waarin op een transparante en gestructureerde wijze data verzameld en beschreven wordt om vertekening te voorkomen. Een systematische review kan kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeken beschrijven.

Welk soort onderzoek is een review?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven