Is positieve discriminatie toegestaan?

Is positieve discriminatie toegestaan?

Een werkgever mag bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten. Zoals vrouwen of allochtonen. Dit heet voorkeursbeleid of positieve discriminatie. Voorrang geven aan allochtonen mag alleen als er in een functie duidelijk minder allochtonen werken dan in de rest van de regio.

Wat betekent geen positieve discriminatie?

Positieve discriminatie is het opzettelijk bevoordelen van bepaalde bevolkingsgroepen bij de toelating tot opleidingen of arbeidsplaatsen, wanneer er sprake is van gelijke geschiktheid. Het doel is meestal om het aandeel van deze bevolkingsgroepen te verhogen, waardoor de ongelijkheid wordt verminderd.

Is discriminatie verboden in Nederland?

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden. Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen mensen.

Wat is discriminatie bij sollicitatie?

Onder discriminatie verstaat men in het algemeen het maken van verboden onderscheid tussen mensen op grond van bijvoorbeeld afkomst, ras, religieuze overtuigingen, sekse, seksuele geaardheid, handicap of chronische ziekte.

Wat is positieve actie?

Positieve actie is de aanduiding voor programma’s waarin bepaalde groepen met een zwakke positie, zoals vrouwen en minderheden, extra kansen wordt geboden op de arbeidsmarkt, in scholen en dergelijke. Positieve actie kan helpen om een sociaaleconomische achterstand te verminderen.

Wat is het verschil tussen positieve en negatieve discriminatie?

Tegenstanders van positieve discriminatie wordt verweten dat ze gelijkheid van verschillende groepen niet wensen te propageren, terwijl positieve discriminatie zorgt voor ongelijkheid. George Orwell beschrijft in The Animal Farm (1945) wat er gebeurt waar gelijkheid wordt gepreekt die er in de praktijk nooit is.

Wat is negatieve discriminatie?

Ongeoorloofd onderscheid dat wordt gemaakt op grond van bepaalde kenmerken van mensen. Alledaagse discriminatie in verschillende media en in gesprekken thuis, op school of in de disco.

Waarom is discriminatie in strijd met gelijkheidsbeginsel?

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Wat doet Nederland tegen discriminatie?

Allereerst heeft Nederland dus wettelijk vastgelegd dat discriminatie verboden is. Niet alleen in de Grondwet, maar ook in het strafrecht. Dus, als er een aangifte is gedaan op grond van discriminatie kan het Openbaar Ministerie besluiten om degene die heeft gediscrimineerd te vervolgen.

Welke organisatie behandelt klachten over discriminatie bij bijvoorbeeld een sollicitatie?

U meldt een klacht over ongelijke behandeling bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit college beoordeelt uw klacht. Het oordeel is niet juridisch bindend. Wel wordt dit oordeel in de praktijk vaak geaccepteerd en opgevolgd.

Wat is discriminatie op de werkvloer?

Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van kenmerken als geslacht, leeftijd, nationaliteit of geloof. Dat is namelijk discriminatie. Dat geldt ook als u een tijdelijk contract heeft. Uw werkgever mag u dan niet anders behandelen dan collega’s met een vast contract.

Wat is directe discriminatie?

Er is sprake van directe discriminatie als je slecht behandeld wordt op grond van een eigenschap die beschermd is door de wet. Bijvoorbeeld als je bij een sollicitatie wordt afgewezen omdat je een donkere huidskleur hebt.

Wat is een voorkeurskandidaat?

Voorkeurskandidaten zijn medewerkers waarmee afspraken zijn gemaakt vanwege: re-integratie in verband arbeidsongeschiktheid, bovenformatief geplaatst als gevolg van bezuiniging/organisatiewijziging of loopbaanontwikkeling.

Wat is de sollicitatiecode?

De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: ‘de code’) bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan) en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en …

Hoe kan positieve discriminatie emancipatie bevorderen?

In West-Europa komt positieve actie onder meer tot uiting in een beleid waarin bij gelijke kandidaten voor een baan de voorkeur wordt gegeven aan een vrouw of lid van een minderheid. In de Verenigde Staten moet elk bedrijf met overheidscontracten een programma van positieve actie (affirmative action) kunnen overleggen.

Is indirecte discriminatie verboden?

Indirect onderscheid is alleen toegestaan als er een objectieve rechtvaardigingsgrond is. Met andere woorden: voor het onderscheid moet een goede reden zijn. Dit moet per geval beoordeeld worden. Daarnaast bestaan er ook stereotypen en vooroordelen.

Hoe schrijf je discriminatie?

Discriminatie is letterlijk “het maken van onderscheid”. In de huidige maatschappelijke context betekent discriminatie: “het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van kenmerken van die personen of groepen die in de gegeven situatie niet relevant zijn”.

Wat is de betekenis van emancipatie?

Emancipatie (van het Latijnse emancipatio) is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Dit kan via gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid of de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet.

Wat heeft positieve discriminatie te maken met gewone discriminatie?

Niet alle discriminatie is strafbaar. Positieve discriminatie, of het voeren van voorkeursbeleid, is wel toegestaan. Je mag dan als werkgever bij gelijke geschiktheid onderscheid maken tussen kandidaten, wanneer een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is binnen jouw bedrijf.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven