Waarom representativiteit?

Waarom representativiteit?

De mate waarin de respondenten uit een steekproef een goede afspiegeling vormen van de populatie (doelgroep van het onderzoek). Representativiteit is belangrijk om de resultaten uit steekproefonderzoek te kunnen generaliseren en extrapoleren naar de totale populatie.

Wat betekent een representatieve steekproef?

Representativiteit betekent dat er betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de populatie. Uit de populatie wordt een steekproef getrokken. De steekproef dient een verkleinde afspiegeling te zijn van werkelijkheid (populatie). Alleen dan is er sprake van representativiteit.

Wat is een goede steekproefgrootte?

U kan gebruik maken van onze steekproefcalculator om de verschillende steekproefgroottes te berekenen. Standaard wordt uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutenmarge 5%.

Waaruit blijkt dat je onderzoek valide betrouwbaar generaliseerbaar is?

Als een steekproef representatief is, zijn de onderzoeksresultaten geldig voor de populatie (generaliseerbaarheid). Een steekproef is representatief als deze aselect getrokken is en in alle belangrijke kenmerken lijkt op de populatie waarover je uitspraken wilt doen.

Wat gaat er mis als je steekproef niet representatief is en waarom?

Indien de respons niet representatief is voor het totaal, dan mag je de conclusies uit de analyses niet generaliseren naar de totale populatie. Daarmee wordt nogmaals duidelijk dat het eigenlijk niet gaat om de representativiteit van de steekproef, maar dat het feitelijk gaat om de representativiteit van de respons.

Waarom is een steekproef niet representatief?

Een grote steekproef kan evengoed ‘niet’ representatief zijn als een kleine steekproef. Wanneer bepaalde mensen een grotere kans hebben dan anderen om geselecteerd te worden, kan de steekproef een vertekend beeld geven en dus niet representatief zijn.

Is een enquete representatief?

Hou er wel rekening mee dat niet iedereen je enquête zal invullen – hoe geweldig die er ook uitziet! Voor een online enquête is een responspercentage van 20 procent erg goed. Wil je dus 400 ingevulde enquêtes ontvangen, dan zul je je bevraging naar ongeveer 2.000 mensen moeten sturen.

Waar moet een goede steekproef aan voldoen?

Andere eisen waaraan een steekproef moet voldoen om de uitkomsten ervan te kunnen generaliseren naar de gehele onderzoekspopulatie, gaan over de representativiteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en de validiteit van de onderzoeksuitkomsten.

Hoeveel enquetes nodig?

Zo berekent u eenvoudig de steekproefgrootte voor uw enquête

Benodigde respondenten bij foutmarge van ±3%, ±5% en ±10%
1000 525 90
3000 810 100
5000 910 100
10.000 1000 100

Is betrouwbaar onderzoek generaliseerbaar?

Betrouwbaarheid = het instrument meet altijd hetzelfde. Validiteit = het instrument meet wat je moet meten. Externe validiteit = de uitkomsten zijn generaliseerbaar voor een grotere groep. Representativiteit = de steekproef is bewezen representatief voor de doelpopulatie (en dus zijn de uitkomsten generaliseerbaar).

Hoe meet je de validiteit?

De validiteit kan worden onderzocht door te bepalen of je daadwerkelijk hebt gemeten wat je wilde meten, bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar je onderzoeksopzet en meetinstrumenten. Validiteit is niet hetzelfde als betrouwbaarheid: Bij validiteit gaat het om de juistheid van de resultaten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven