Wat betekent een hoge variantie?

Wat betekent een hoge variantie?

De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van een reeks waarden, dat wil zeggen de mate waarin de waarden onderling verschillen. Hoe groter de variantie, hoe meer de afzonderlijke waarden onderling verschillen, en dus ook hoe meer de waarden van het “gemiddelde” afwijken.

Wat betekent gelijke variantie?

Voorwaarde: gelijke varianties / Homogeneity of Variance ​Variantie is de standaarddeviatie in het kwadraat, en geeft ons dus de mate van spreiding aan. De spreiding dient per groep die je vergelijks bij benadering gelijk te zijn. Of, beter gezegd, de spreiding dient per groep niet significant van elkaar af te wijken.

Wat houdt de standaarddeviatie in?

De standaarddeviatie of standaardafwijking geeft de mate van spreiding aan in bepaalde data. Het geeft aan hoezeer de geobserveerde waardes afwijken van het gemiddelde.

Wat kun je met de variantie?

Het berekenen van de variantie geeft je de mogelijkheid om te meten wat de spreiding is van een reeks waarden — de mate waarin een aantal waarden van elkaar verschillen. Variantie is één van de onderdelen van de kansverdeling en geeft de mate aan waarin waarden afwijken van het gemiddelde.

Wat zegt een standaarddeviatie van 2?

Oftewel, de cijfers van de leerlingen wijken gemiddeld 1.63 punten af van het gemiddelde cijfer 8. Van groep B is de standaardafwijking 0.82. In deze groep wijken de cijfers van de leerlingen dus gemiddeld 0.82 punten af van het gemiddelde cijfer 8.

Waarom is standaarddeviatie belangrijk?

Het is belangrijk om te weten of de getallen in een reeks dicht rondom het gemiddelde liggen, of dat ze meer verspreid zijn over de gehele range. De indicator daarvoor is de standaarddeviatie. Dit is de statistische term.

Hoe bepaal je de variantie?

Stappen

  1. Schrijf de formule op voor het berekenen van de variantie.
  2. Bereken de som van de waarden in de reeks.
  3. Bereken het gemiddelde.
  4. Trek het gemiddelde af van elke waarde van de reeks.
  5. Kwadrateer elk resultaat.
  6. Bereken de som van de kwadraten.
  7. Substitueer de waarden in de vergelijking.
  8. Los op.

Wat zegt de variatiecoëfficiënt?

In de statistiek wordt de variatiecoëfficiënt gebruikt als relatieve spreidingsmaat, wat inhoudt dat de spreiding gemeten wordt ten opzichte van de verwachtingswaarde of het gemiddelde. De variatiecoëfficiënt is zowel gedefinieerd voor een steekproef als voor een populatie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven