Wat betekent een indexcijfer?

Wat betekent een indexcijfer?

Een indexcijfer is een getal in de vorm van een percentage dat de verhouding uitdrukt van een grootheid tot een referentiewaarde. Zo kan men aan de hand van de indexcijfers op uniforme wijze een overzicht krijgen van de ontwikkeling of verdeling van die grootheid.

Wat is het nut van indexcijfers?

Indexcijfers zijn handig omdat je er snel mee kunt aflezen of een waarde stijgt of daalt ten opzichte van het jaar daarvoor, en hoe dit zich verhoudt tot de jaren daarvoor. Ook komen indexen vaak terug bij het rekenen met procenten.

Hoe werkt een index?

Indexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer. Vaak betreft dit aanpassing aan de inflatie zodat het reële bedrag gelijk blijft, d.w.z. dezelfde (gemiddelde) koopkracht blijft vertegenwoordigen. De inflatie wordt bijvoorbeeld afgemeten aan de consumentenprijsindex (CPI).

Wat is een samengesteld indexcijfer?

Samengestelde indexcijfers Een samengesteld indexcijfer is een samenvattend verhoudingsgetal voor een combinatie van artikelen, uitgedrukt in procenten van de waarde die dat samenvattend getal heeft in de basisperiode.

Welke indexcijfers zijn er?

DPI / Dienstenprijsindex voor diensten. CPI / Consumentenprijsindex voor producten. PPI / Producentenprijsindex voor grondstoffen. CAO Salaris Indexcijfers voor lonen.

Wat is een gewogen indexcijfer?

Het CPI is een samengesteld en gewogen indexcijfer, waarbij de prijsverandering van elke productgroep meetelt naar hun relatieve belang. Het samengesteld gewogen prijsindexcijfer wordt berekend door alle partiële indexcijfers te vermenigvuldigen met hun wegingsfactoren.

Hoe bereken je indexcijfer reeel inkomen?

Om het reëel inkomen te weten te komen moet het inkomen in euro’s – het nominale inkomen – gecorrigeerd worden met de inflatie. Er wordt bij deze berekening gebruik gemaakt van indexcijfers: RIC = reëel index cijfer….Rekenen met de formule

  1. RIC = NIC ⁄ PIC × 100.
  2. NIC = (RIC × PIC) ⁄ 100.
  3. PIC = NIC ⁄ RIC × 100.

Hoe bereken je de reele groei?

Dit is het bbp van een land gedeeld door het aantal inwoners van dat land. Dit is het (nominaal) bbp gecorrigeerd voor de inflatie. Men vindt de groei van het reële bbp door het indexcijfer van het nominaal bbp te delen door het prijsindexcijfer.

Wat is een index bij scheikunde?

index (scheikunde), een getal in de brutoformule dat aangeeft hoeveel van een bepaalde atoomsoort in een stof voorkomt.

Hoe indexaanpassing alimentatie berekenen?

Dus stel dat uw alimentatie bedrag 630 euro is, dan is het nieuwe alimentatie bedrag na indexering dus 630 + (630/100) x 1,2 = 637,56 euro. De berekening van de nieuwe alimentatie is dus: oude alimentatie bedrag + (oude alimentatie bedrag / 100) x het indexering percentage alimentatie voor het nieuwe jaar.

Hoe moet je het CPI berekenen?

Stappen om het cpi te berekenen: Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor. Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op. Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven