Wat is de functie van Arab?

Wat is de functie van Arab?

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Het ARAB is een onderdeel van de sociale reglementering. Het regelt immers de relaties tussen werkgevers en werknemers.

Wat is Subha?

Wat is de betekenis van Subha (arab.)? – rozenkrans der Mohammedanen, een snoer met 99 kogeltjes, telkens bij 33 afgedeeld, overeenkomende met de 99 schoone namen van Allah.

Wat is de afkorting Arab?

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, een vroeger onderdeel van de sociale reglementering in België

Wat doet FOD WASO?

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) is een van de negen federale overheidsdiensten van België. De FOD is verantwoordelijk voor al het overleg over sociale zaken, maar niet voor de sociale zekerheid.

Wat zegt de Welzijnswet?

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de “welzijnswet” genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader op basis waarvan uitvoeringsbesluiten worden genomen.

Wat betekent AREI?

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Het is van toepassing op de elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld.

Wat is de codex?

Met codex wordt een samengebonden bundel losse vellen perkament of papier aangeduid, aan beide kanten handbeschreven met tekst, symbolen en/of illustraties, in de late oudheid en middeleeuwen. Het woord codex is afgeleid van het Latijnse caudex, wat boomstam of (hout)blok betekent, maar ook register.

Wat is het doel van de Arbeidsinspectie?

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op.

Wat is een werkgelegenheid?

Werkgelegenheid of tewerkstelling is de aanwezigheid van voldoende werk voor de beroepsbevolking van een streek of land.

Wat is een verplichting vanuit de welzijnswet voor de werknemer?

Artikel 5 van de welzijnswet legt aan de werkgever de algemene verplichting op de nodige maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Hij moet daarbij de preventiebeginselen in acht nemen.

Wat is het doel van de Belgische welzijnswet?

de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk. de psycho-sociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Wat beschrijft het AREI?

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) bevat een reeks voorschriften waaraan elektrisch materieel en elektrische installaties in België moeten voldoen. De Nederlandse tegenhanger is de NEN 1010.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven