Wat is het verschil tussen ontvlambaar en oxiderend?

Wat is het verschil tussen ontvlambaar en oxiderend?

Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is. Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen). Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.

Wat is een oxiderend product?

Oxiderend. Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen. Voorbeelden: Dit zijn producten voor de professionele markt, die je in de supermarkt niet zal tegenkomen.

Wat is het gevaarsetiket voor ontvlambaar?

Ontvlambare stoffen zijn te herkennen aan een van de volgende H-zinnen op het gevaarsetiket: H220: Zeer licht ontvlambaar gas. H221: Ontvlambaar gas. H228: Ontvlambare vaste stof.

Wat betekent gassen onder druk?

Gassen onder druk Dit zijn samengeperste gassen en vloeibaar gemaakte gassen in gasflessen. Blootstellen aan hoge temperaturen kan brand of ontploffen tot gevolg hebben. Voor gassen onder druk bestond vóór 2013 geen symbool.

Welke stoffen zijn oxiderend?

Oxiderende stoffen maken zuurstof vrij. Daardoor kunnen ze de verbranding van ander materiaal veroorzaken of bevorderen, zonder dat zij zelf brandbaar hoeven te zijn. Voorbeelden van oxiderende stoffen zijn natriumchloraat, salpeterzuur en waterstofperoxide.

Welk label gevaarlijke stof ontploffen?

Inademen of inslikken kan dodelijk zijn. Dit pictogram waarschuwt voor explosieve, zelfontledende stoffen en organische peroxiden die bij verhitting kunnen ontploffen. Een product met dit etiket bevat gassen onder druk: Gas onder druk dat kan ontploffen bij verhitting.

Wat betekent de gevaarsymbolen?

Onjuist gebruik van chemicaliën kan leiden tot ernstige ongevallen. Daarom bevatten de etiketten van vele huishoudproducten vaak één of meerdere gevarenpictogrammen. Deze gevarensymbolen geven weer wat de mogelijke risico’s zijn bij gebruik.

Welke informatie geeft een verpakkingsgroep?

Verpakkingsgroep. Naast een indeling in een gevarenklasse, is een aantal ADR-klasse (alles behalve 1, 2, 5.2, 6.2 en 7) ook ingedeeld in een bepaalde verpakkingsgroep (VG of PG, packing group). Deze indeling geeft, onafhankelijk van de klasse, een indicatie van de ‘gevaarlijkheid’ van een stof.

Wat is zeer ontvlambaar?

Een stof is (licht)(zeer licht) ontvlambaar als deze een vlampunt heeft op of beneden 55°C. Zeer licht ontvlambaar: vlampunt lager dan 0°C (K0), zoals aceton. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum.

Wat is een gevarensymbool?

Gevaarsymbolen zijn herkenbare en duidelijke symbolen ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties. Het gebruik van gevaarsymbolen wordt vaak bij wet of door internationale afspraken geregeld en geregisseerd door normalisatie- en standaardisatie-instellingen.

Welk metaal oxideert?

Onedele metalen zijn metalen die makkelijk oxideren, bijvoorbeeld, Koper, Messing, Tombak, Alpaca, Brons, Aluminium, Tin, Lood, Zink, Cadmium, Kwik, Titanium, Nikkel, IJzer.

Wat is een licht ontvlambare stof?

Een stof is (licht)(zeer licht) ontvlambaar als deze een vlampunt heeft op of beneden 55°C. Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een vloeistofdamp of gas met een uitwendige ontstekingsbron kan worden ontstoken tot een zelfonderhoudende verbranding, bij 20,9vol% zuurstof in lucht en een druk van 1013 hPa.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven