Wat staat er in het Vluchtelingenverdrag?

Wat staat er in het Vluchtelingenverdrag?

Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen.

Wat is een conventie?

Een conventie is een gangbare of verwachte manier van handelen binnen een groep of gemeenschap.

Wat is geregeld in de derde Geneefse Conventie?

Geld en waardevolle zaken afgenomen worden zonder registratie en latere teruggave, Individuele privileges gegeven worden tenzij die verband houden met gezondheid, geslacht, leeftijd, rang of beroepskennis, In kleine cellen vastgehouden worden buiten de wet om.

Welke conventie geeft vluchtelingen internationaal recht op bescherming?

De Conventie van Genève (1951) en het Protocol (1967) vormen samen met andere regionale legale instrumenten, zoals bijvoorbeeld de OAU Conventie voor Specifieke Aspecten van Vluchtelingenproblemen in Afrika, de hoeksteen van hedendaagse bescherming voor vluchtelingen.

Wat zijn oorlogsvluchtelingen?

(Eng: displaced persons) Vluchtelingen binnen de grenzen van het eigen land.

Wat is een Verdragsvluchteling?

Daar valt te lezen : Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep en die in het eigen land geen bescherming krijgt.

Wat zijn conventies in een brief?

Briefconventies zijn de afspraken die gemaakt zijn, de algemene regels die gelden voor het opstellen en schrijven van een officiële brief.

Wat is een ander woord voor conventie?

traditie (zn) : conventie, gebruik, geplogenheid, gewoonte, mos, praktijk, usance, usantie, usus, zede. verdrag (zn) : akkoord, concordaat, contract, conventie, overeenkomst, pact, traktaat, verbond.

Waarom is onze wetgeving ondergeschikt aan het verdrag van Geneve uit 1951?

Betreffende bepaling werd in het verdrag opgenomen omdat men wilde voorkomen dat oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog bestraffing zouden kunnen ontlopen door hun toevlucht te zoeken in een land waar zij niet konden worden vervolgd, bijvoorbeeld omdat de delicten daar niet hadden plaatsgevonden en ook geen …

Welk ander internationaal verdrag dat na WO II werd afgesproken verplicht landen wereldwijd eveneens om vluchtelingen op te vangen?

Elk land dat de Conventie van Genève on- dertekende (zoals ook België) is verplicht om mensen op te vangen die internationale be- scherming aanvragen op hun grondgebied en die voldoen aan een van de vijf bovenstaande criteria. Meer dan de helft van de vluchtelingen zijn kinderen onder de 18 jaar.

Wat is subsidiaire bescherming?

Een subsidiaire bescherming is een verblijfsstatuut dat toegekend kan worden aan iemand die in België om internationale bescherming vraagt en niet in aanmerking komt voor een vluchtelingenstatuut, maar wel gevaar loopt in het thuisland.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven