Wat zijn buffergebieden?

Wat zijn buffergebieden?

v./m. (-s), strook land of streek die als buffer dienst doet in welk opzicht ook: de groene gebieden tussen grote gemeenten noemt men bufferzones.

Wat mag in een bufferzone?

In iedere zone van het RUP zijn nutsvoorzieningen, nutsleidingen en constructies voor waterbuffering toegestaan, zonder dat de eigenlijke functie van de bestemming in het gedrang komt. In het geval van de bufferzone dient de visuele buffering gegarandeerd te worden. Deze bepaling heeft voorrang op de zonevoorschriften.

Wat zijn Groenbuffers?

De groenbuffer heeft enerzijds als doel de bedrijfsgebouwen en de daarbij horende buitenruimte visueel af te schermen. De bufferstrook heeft anderzijds een belangrijke ecologische waarde als verbindingselement tussen twee landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden.

Wat is bufferzone gewestplan?

Voor bufferzones zoals aangeduid op de gewestplannen geldt het voorschrift van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen dat luidt: “De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden …

Is bufferzone ruimtelijk kwetsbaar gebied?

De bufferzones behoren volgens de VCRO niet tot de ruimtelijk kwetsbare gebieden.

Wat betekent het gewestplan?

Een gewestplan is in het Vlaams Gewest een ruimtelijk plan waarin een exacte functiebestemming is toegekend aan heel het grondgebied.

Wat is een groengebied?

voor een gebied bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu. (e) Groengebieden zijn een begrip uit de gewestplannen. Men maakt onderscheid in natuurgebieden en natuurreservaten (natuurgebieden met wetenschappelijke waarde).

Wat is een ruimtelijk kwetsbaar gebied?

4 Onder ruimtelijk kwetsbaar gebied worden de volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg, verstaan: agrarische gebieden met ecologisch belang, agrarische gebieden met ecologische waarde, bosgebieden, brongebieden, groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde.

Kan een bouwovertreding verjaren?

De strafvordering: Bouwmisdrijf verjaart doorgaans na een periode van 5 jaar na het plegen van het laatste feit. Tijdens deze periode van 5 jaren kunnen daden gesteld worden die de termijn stuiten waarna een nieuw periode (eenmalige periode) van 5 jaar begint te lopen.

Welk gewestplan is van toepassing?

Wenst u de oude gewestplannen te raadplegen, dan kan dat op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm ‘gewestplan’ kiezen). Daarnaast kan u ook het ‘geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen raadplegen’ gebruiken, waar de samenhang met andere ruimtelijke verordenende plannen getoond wordt.

Hoeveel gewestplannen zijn er?

De gewestplannen zijn bestemmingsplannen die eind jaren 70 voor het volledige Belgische grondgebied zijn opgemaakt (48 in totaal).

Is parkgebied ruimtelijk kwetsbaar gebied?

8.2, 5°). En een openbaar park is een ruimtelijk kwetsbaar gebied… Die contradictie wordt nu opgeheven. De vergunningsplicht voor herinrichting in ruimtelijk kwetsbaar gebied blijft bestaan, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor (openbare) parkgebieden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven