Wat zijn de wettelijke rechten en plichten van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid?

Wat zijn de wettelijke rechten en plichten van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid?

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij door een lichamelijk of geestelijk gebrek zijn arbeid niet meer kan verrichten. Is er sprake van arbeidsongeschiktheid dan is de werkgever gehouden om het loon van de werknemer (deels) door te betalen en wel gedurende een periode van maximaal twee jaar.

Welke plichten heeft de werkgever als de werknemer zich ziek meldt?

Binnen acht weken na de ziekmelding moet je als werkgever, in overleg met je zieke werknemer, een Plan van Aanpak (PvA) maken voor zijn re-integratie. Iedere zes weken moet je als werkgever met je werknemer de voortgang bespreken. Je kunt ook een ‘casemanager’ kiezen die dit samen met jou of namens jou doet.

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Heb ik recht op een bedrijfsarts?

Elke werkgever moet een bedrijfsarts hebben voor zijn werknemers. Dat is wettelijk verplicht. Een bedrijfsarts is deskundige op het gebied van werk en gezondheid. U heeft recht op contact met de bedrijfsarts.

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer?

Een werknemer is verplicht om de overeengekomen arbeid zelf, naar beste vermogen te verrichten en redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever op te volgen. Disciplinaire maateregelen kunnen volgen wanneer een werknemer weigert gehoor te geven aan de redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever.

Welke rechten heb je bij arbeidsongeschiktheid?

Rechten bij ziekte Als je langdurig ziek wordt, moet je werkgever maximaal twee jaar minimaal 140 en maximaal 170 procent van je laatstverdiende loon doorbetalen. Dit bedrag is dan wel aan een maximumdagloon gebonden.

Wat kan een werkgever doen aan ziekteverzuim?

Langdurig ziekteverzuim Zo is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Deze wet schrijft voor dat jij als werkgever je zieke werknemer actief moet helpen bij zijn re-integratie. Hierbij dien je ook de hulp van een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in het weer aan het werk krijgen van je werknemer.

Kan een werkgever je verplichten te komen werken bij ziekmelding?

Uw werkgever kan en mag niet bepalen dat u niet ziek bent en (weer) moet komen werken. Zolang u niet bij de bedrijfsarts bent geweest en/of de bedrijfsarts niet heeft geconcludeerd dat u weer in staat bent om (eigen of passende) werkzaamheden te verrichten hoeft u dus ook niet te werken.

Is het advies van een bedrijfsarts bindend voor werkgever en werknemer?

Het advies van de bedrijfsarts is nooit bindend. Als een werkgever het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, adviseren wij eerst te overleggen met de bedrijfsarts. Zo nodig een kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Heeft arbo arts contact met huisarts?

De bedrijfsarts mag alleen medische informatie bij andere artsen opvragen als je werknemer daarvoor toestemming geeft. Dit geldt ook voor de huisarts van de werknemer. Ook daarmee mag de bedrijfsarts alleen contact opnemen als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven.

Wat als je bedrijf geen bedrijfsarts heeft?

Iedere werkgever heeft een zorgplicht en volgens de Arbowet is de minimale vereiste een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Heb je dat niet, dan riskeer je vanaf 1 juli 2018 bij een controle van de Inspectiedienst SZW een boete van €1.500.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven