Wat zijn eindtermen in het onderwijs?

Wat zijn eindtermen in het onderwijs?

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn de door de overheid bepaalde minimumdoelen van ons onderwijs. Ze bepalen voor de leerlingenpopulatie in het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs een minimum aan: Kennis. Inzicht.

Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen?

De eindtermen zijn de basiskennis die u moet verwerven in het gewoon lager onderwijs, gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs. U kan bijkomende inlichtingen verkrijgen via het aanvragen van de brochure ‘Ontwikkelingsdoelen en eindtermen’ van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat zijn de eindtermen Basisgeletterdheid?

Wat is basisgeletterdheid? Eindtermen zijn de door de overheid bepaalde minimumdoelen van het onderwijs. Ze bepalen onder andere voor de leerlingen uit het secundair onderwijs een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Wat zijn eindtermen en Leerplandoelen?

De eindtermen zijn de minimumdoelen die een leerling moet behalen om een getuigschrift of diploma te krijgen. De overheid maakt hierbij nog een onderscheid tussen: onderwijsdoelen die alle leerlingen moeten bereiken.

Wat is een Cesuurdoel?

Cesuurdoel. Cesuurdoelen zijn doelen die gelden voor het specifieke gedeelte van de tweede graad secundair onderwijs. Ze gelden voor alle studierichtingen uit de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit en worden via een protocolakkoord tussen de overheid en de onderwijsverstrekkers vastgelegd.

Wie stelt de eindtermen op?

Wie bepaalt wat er in de eindtermen komt? De overheid, in samenspraak met heel wat onderwijsexperts. Het Vlaams Parlement gaf de opdracht aan teams van slimme leraars en experts om de eindtermen te vernieuwen. De politici moeten het resultaat van hun werk nu nog tot wet maken met een officiële stemming.

Wie maakt de eindtermen?

Welke eindtermen zijn er?

Eindtermen basisgeletterdheid (te bereiken door een individuele leerling) Uitbreidingsdoelen Nederlands (voor een beperkte groep leerlingen)…In de eerste graad B-stroom zijn er:

  • Vakgebonden ontwikkelingsdoelen (na te streven)
  • Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (na te streven)
  • Attitudes (na te streven)

Wat betekent populatieniveau?

In de eerste betekenis van het woord betekende ‘op populatieniveau’ een criterium voor het ontwerp van de eindtermen. De betrokken eindtermen moesten op Vlaams niveau voor de meerderheid van de leerlingen haalbaar zijn. Ooit kleefde men daar een richtinggevend percentage op maar dit is intussen verlaten.

Wat is het verschil tussen eindtermen en ontwikkelingsdoelen?

Bij de eindtermen is de school resultaatplichtig. Dit houdt in dat de school moet kunnen aantonen dat ze aan die eindtermen werkt. Bij ontwikkelingsdoelen is de school inspanningsplichtig. Dit houdt dan uiteraard in dat school moet bewijzen dat ze een inspanning levert om de doelen te bereiken.

Wat is ASO en TSO?

Het aso en kso zijn de voorbereidingsjaren op het hoger onderwijs. In het tso en kso om zich te specialiseren: de Se-n-Se-opleidingen. Dit zijn korte opleidingen binnen de 3de graad technisch en kunstsecundair onderwijs (tso en kso).

Wat zijn wetenschapsdomeinen?

Wetenschapsdomeinen zijn domeinen binnen de wetenschap die inhoudelijk samenhangende inhouden afbakenen. Wetenschapsdomeinen vormen het structurerende kader voor de cesuurdoelen (tweede graad) en specifieke eindtermen (derde graad) die zijn geformuleerd met het oog op vervolgonderwijs.

https://www.youtube.com/channel/UCUYktD0xMT_wuhPk1yw2K4A

Waar vind ik de nieuwe leerplannen?

Waar vind je leerplannen? Op de websites van het GO! en de koepelorganisaties van de onderwijsnetten kan je leerplannen downloaden, afdrukken of bestellen.

Hoe komen eindtermen tot stand?

De meeste eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten bereikt of nagestreefd worden door een bepaalde leerlingenpopulatie. Een leerlingenpopulatie kunnen bijvoorbeeld de leerlingen van het lager onderwijs zijn of de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs.

Wie keurt eindtermen goed?

Het Vlaams Parlement keurde vandaag de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs goed. In die nieuwe eindtermen wordt meer nadruk gelegd op kennis, naast vaardigheden en attitudes.

Wat zijn Leergebiedoverschrijdende eindtermen?

Leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot één leergebied, maar onder meer door middel van meer leergebieden of onderwijsprojecten kunnen worden gerealiseerd.

Wie schrijft de leerplannen?

Leerplannen opmaken is in principe een bevoegdheid van het schoolbestuur of de inrichtende macht, maar in de praktijk zijn het meestal de onderwijsnetten en onderwijskoepels die ze opstellen.

Wat betekent ontwikkelingsdoel?

Ontwikkelingsdoelen: Dat wat door aanbod en rijke leeromgeving wordt nagestreefd, als te stimuleren (volgende) fase in ontwikkeling van een kind of van kinderen. Daarbij wordt ontwikkeling gezien als een natuurlijk proces dat alle kinderen in principe doorlopen.

Wat betekent Cesuurdoelen?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven