Welk rechtsgevolg heeft nietigheid?

Welk rechtsgevolg heeft nietigheid?

Een nietige rechtshandeling heeft bij voorbaat het beoogde rechtsgevolg niet, terwijl bij een vernietigbare rechtshandeling het rechtsgevolg wel wordt geacht te bestaan, zolang de vernietiging ervan niet wordt aangevraagd. Nietigheid treedt in ‘van rechtswege’, dat wil zeggen automatisch volgend uit het recht.

Is nietig synoniem?

bescheiden, beuzelachtig, futiel, gering, ijdel, irrelevant, klein, lullig, miniem, nestig, nietig, nietsbetekenend, nietswaardig, nietszeggend, onaanzienlijk, onbelangrijk, onbenullig, onbetekenend, onnozel, snert, weinigzeggend.

Wat betekent nietigheid inroepen?

rechtswetenschap: in of buiten rechte stellen dat een rechtshandeling ongeldig is. …

Wat is een kenmerk van absolute nietigheid?

Absolute nietigheid. Absolute nietigheid geldt als sanctie voor het totaal ontbreken van een geldigheidsvereiste, dan wel voor de schending bij de contractsluiting van regels van openbare orde en de goede zeden.

Kan een beroep op nietigheid verjaren?

Er kan alleen een beroep op vernietiging worden gedaan als deze bevoegdheid uit de wet volgt. De mogelijkheid om een rechtshandeling te vernietigen kent – anders dan bij een beroep op nietigheid – wel een verjaringstermijn van drie jaar.

Wat is in strijd met goede zeden?

Goede zeden houdt in dat wat de samenleving moreel acceptabel vindt. Is iets onbehoorlijk, onethisch of onbetamelijk? Het kan dus van tijd tot tijd verschillen wat onder de goede zeden valt. Een overeenkomst die in strijd is met de goede zeden is nietig.

Wat is de betekenis van nietig?

Nietig verklaren = Op grond van de wet wordt een overeenkomst, vonnis, enz. buiten werking gesteld, ongeldig of nietig verklaard. Rechtshandelingen in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn nietig.

Kan je een testament nietig verklaren?

Testament nietig verklaren Tot 2019 was het antwoord dan altijd: nee dat kan niet. Zolang iemand nog leeft, is het niet mogelijk om een testament nietig te verklaren. De nalatenschap valt immers pas open na overlijden van de erflater, pas daarna is er sprake van een rechtsverhouding.

Wat is een wilsgebrek?

Een wilsgebrek is het gebrekkig tot stand komen van de wil tot het sluiten van een overeenkomst, waardoor een overeenkomst vernietigbaar kan zijn. Hiervan is sprake bij bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling.

Wat is Wilsontbreken?

Wilsontbreken. Bij wilsontbreken is er geheel geen wil tot het sluiten van een overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld spelen in het geval dat een overeenkomst tot stand komt onder invloed van een geestelijke stoornis.

Wat is een rechtshandeling?

Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg gedaan door een. » Meer over natuurlijk persoon natuurlijk persoon of. » Meer over rechtspersoon rechtspersoon. Uitgangspunt is dat een rechtshandeling een op dat rechtsgevolg gerichte wil vereist, die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Wie kan zich beroepen op nietigheid?

Een overeenkomst die nietig is, is, zoals beschreven, nooit geldig geweest. De nietigheid van een transactie kan overigens door eenieder worden ingeroepen. Vernietiging is mogelijk door partijen die partij bij de overeenkomst zijn, derden kunnen er geen beroep op doen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven