Welke belangrijke uitgangspunten zijn vastgelegd in de Grondwet?

Welke belangrijke uitgangspunten zijn vastgelegd in de Grondwet?

Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen.

Hoeveel grondrechten telt de Grondwet?

De Nederlandse Grondwet telt nu 136 artikelen; het eerste artikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

Wat is er in de Nederlandse Grondwet veranderd of aangepast vanaf het jaar 1970?

Het betrof de kiesrechtleeftijd, het lidmaatschap van het koninklijk huis, belastingvrijdom van de koning en van leden van het koninklijk huis, vergoedingen en pensioen van leden van de Staten-Generaal en de vrijheid van onderwijs (verspoeling toezicht vanwege rijschool-onderwijs).

Wat is in de grondwet geregeld?

In de Grondwet staan regels voor de inrichting van de Nederlandse staat. Denk aan: De manier waarop we staatsinstellingen kiezen (zoals het parlement) of benoemen (zoals ministers, staatssecretarissen en rechters). En wat hun taken en bevoegdheden zijn.

Wat is de grondwet wikikids?

De grondwet is de basis van alle andere wetten. Het is de wet die in grote lijnen het bestuur van een land bepaalt. In de grondwet staan onder andere de regels waar mensen zich aan moeten houden.

Wat is het doel van de grondwet?

De Grondwet legt de grondrechten van burgers vast. Ook staan in de wet regels voor de inrichting van de Nederlandse staat.

Wat zijn mijn rechten en plichten als burger in Nederland?

De meeste plichten worden door middel van wetten opgelegd. Zo kennen we de leerplicht, de plicht om verkeersregels en andere voorschriften na te leven, de plicht om belasting te betalen en de plicht om voor de rechter als getuige op te treden.

Hoeveel keer is de grondwet gewijzigd?

Aanhangige Grondwetsherzieningen Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment dertien wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling. * Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, zeven zijn door de regering ingediend. Daarnaast is er een internetconsultatie afgerond voor één wijzigingsvoorstel.

Welke hoofdstukken heeft de grondwet?

Machten (artikel 24 t/m 134), onderverdeeld in 7 hoofdstukken, namelijk: Hoofdstuk I Staten-Generaal; Hoofdstuk II Wetgevende macht; Hoofdstuk III Regering; Hoofdstuk IV Constitutioneel Hof; Hoofdstuk V Rechterlijke macht; Hoofdstuk VI Raad van State, Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies; Hoofdstuk VII …

Wat waren de veranderingen in de Grondwet van 1917?

De Grondwetsherziening van 1917 maakte een einde aan de kiesrecht- en schoolstrijd, die in de tweede helft van de negentiende eeuw het politieke leven had beheerst. De herziening werd tot stand gebracht door minister van Binnenlandse Zaken P.W.A. Cort van der Linden.

Wat is er veranderd in de Grondwet?

Wel veranderde de opzet van de Grondwet en werden nieuwe grondrechten toegevoegd, zoals bescherming van burgers tegen discriminatie (artikel 1), vastlegging van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, en de verplichting voor de overheid om werkgelegenheid, bestaanszekerheid en een schoon milieu te bevorderen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven