Welke wettelijke eisen er zijn voor de bewaartermijn van bepaalde documenten?

Welke wettelijke eisen er zijn voor de bewaartermijn van bepaalde documenten?

Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Wat is de wettelijke bewaartermijn voor archiefstukken?

De Archiefwet kent geen algemene bewaartermijn voor archiefbescheiden. De wet schrijft wel voor dat elk overheidsorgaan moet beschikken over een of meer selectielijsten. Een selectielijst regelt welke categorieën archiefbescheiden op termijn vernietigd moeten worden, en welke voor altijd bewaard blijven.

Welke documenten moet een bedrijf bewaren?

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om een administratie bij te houden. Dat betekent in de praktijk dat je alle gegevens over je onderneming moet bewaren. Naast ontvangen en verzonden facturen gaat het dan onder meer om: de kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen.

Wat is de wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens?

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Wat zijn de richtlijnen mbt het gebruik van de juridische en financiële documenten?

Wat zijn de wettelijke eisen voor de archivering van documenten en facturen?

 • Belastingaangifte: 7 jaar.
 • Facturen: bij voorkeur 10 jaar.
 • Sociale documenten: 5 jaar.
 • Verzekeringsdocumenten: 10 jaar.
 • Notariële akten: levenslang.

Welke persoonsgegevens mag je bewaren?

Denk aan voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer (mobiel en vast), e-mailadres en burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens, die een organisatie niet mag gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is.

Hoe lang moet je papieren van het UWV bewaren?

Als uw WW-uitkering stopt, moet u de documenten die met uw uitkering te maken hebben altijd 2 jaar bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om documenten aan ons te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstroken, sollicitatiebrieven en arbeidsovereenkomsten.

Hoe lang worden rechtszaken bewaard?

Bewaartermijnen kunnen kort zijn, bijvoorbeeld een paar jaar. Of langer, zoals tientallen jaren. Als de bewaartermijn voorbij is, moeten overheden de documenten vernietigen. De kosten lopen anders enorm op en wordt het steeds moeilijker de juiste informatie te vinden.

Hoe lang documenten bewaren bedrijf?

Hoe lang moet ik de boekhoudkundige documenten bewaren? De boekhoudkundige documenten – en alle stukken aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan vastgesteld worden – moeten bewaard worden gedurende de 7 jaren (of de 7 boekjaren) die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.

Welke documenten moeten bewaard worden?

De volgende documenten moet u levenslang bewaren:

 • globaal medisch dossier.
 • diploma’s en professionele titels.
 • geboorte-, adoptie- of erkenningsakten.
 • documenten met betrekking tot wettelijk of ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, huwelijkscontract, trouwboekje of echtscheidingsvonnis.
 • notariële akten.
 • schenkingsakten.

Hoe lang mag een hotel persoonsgegevens bewaren?

De hoofdregel is dat je gegevens alleen zolang mag bewaren als dat nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld. Je mag gegevens dan ook niet oneindig bewaren.

Hoe lang Persoonsgegevens bewaren webshop?

De AVG geeft geen concrete bewaartermijn waar je je als webwinkelier aan moet houden. Er zijn wel een aantal algemene beginselen in de verordening opgenomen en deze gelden voor iedere gegevensverwerking (met een wettelijke grondslag).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven