Wie is verantwoordelijk voor afval?

Wie is verantwoordelijk voor afval?

De basis voor het inzamelen van afval is de samenwerking tussen de gemeente, bedrijven en burgers. De verantwoordelijkheid om goed om te gaan met afval ligt bij de burgers, bedrijven en overheden conform de zorgplicht. De zorgplicht is in de Wet milieubeheer geregeld in artikel 10.1.

Welke bedrijven vallen onder Wet milieubeheer?

Hieronder vallen onder andere garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens. Type B inrichtingen hebben geen Omgevingsvergunning Milieu nodig, in sommige gevallen hebben ze wel een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.

Wie zijn bevoegd tot het stellen van Milieukwaliteitseisen?

5 Milieukwaliteitseisen Milieukwaliteitseisen kunnen worden vastgesteld bij AMvB, ministerieel besluit of provinciale verordening. De milieukwaliteitseisen kunnen voor alle milieucompartimenten gelden; ook voor water.

Wat houdt de Wet milieubeheer in?

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. De Wm is de juridische gereedschapskist om het milieu te beschermen. De Wet milieubeheer geeft algemene regels voor verschillende onderwerpen, van stoffen en afvalstoffen tot handhaving, openbaarheid van milieugegevens en beroepsmogelijkheden.

Wie gaat over inzameling van huisvuil?

De gemeente moet uw huishoudelijk afval inzamelen. Dat staat in de wet. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe zij dit doet. Zo kunnen gemeenten huis-aan-huis ophalen.

Wie gaat er over inzameling van huisvuil?

Huishoudelijke afvalstoffen De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling. Wanneer huishoudelijke afvalstoffen zijn ingezameld worden ze verder voor het beheer gelijkgesteld met bedrijfsafvalstoffen.

Wat is een inrichting volgens de Wet milieubeheer?

Volgens de Wet milieubeheer (Wm) is iets een inrichting als het alle volgende eigenschappen heeft: het is een bedrijf of iets wat de omvang van een bedrijf heeft. de activiteit is op één plek, niet op meerdere. de activiteit duurt ten minste zes maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek.

Wat is een type C inrichting volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer?

Inrichtingen type C zijn inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Ze moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan.

Wie is bevoegd gezag Wet milieubeheer?

Voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer (Wm-inrichting) is er één bevoegd gezag voor handhaving en verlening van de omgevingsvergunning en voor het Activiteitenbesluit. Dit bevoegd gezag is meestal de gemeente.

Welk wetsartikel is de wettelijke grondslag voor de lokale verordening die het inzamelen van afval regelt?

De gemeenteraad kan volgens artikel 10.21, derde lid, van de Wm besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Wat is een omgevingsvergunning milieu?

De omgevingsvergunning milieu Milieubelastende activiteiten die te ingewikkeld of te ernstig zijn om volledig onder algemene regels te vallen, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Welke activiteiten dit zijn staat in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Wat is een Wm vergunning?

De Wm-vergunning is een vergunning op grond van artikel 8.1 of 8.4 van de Wet milieubeheer. Een milieuvergunning betreft een vergunning op grond van één of meer milieuwetten. De Wet milieubeheer (Wm) De Waterwet.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven