Hoe evalueer je een zorgplan?

Hoe evalueer je een zorgplan?

Evalueer de volgende onderdelen:

 • Gelden de eerdere risico’s nog? Zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Maak hierbij gebruik van (eerdere) observaties die zijn beschreven in het zorgplan.
 • Zijn de doelen nog actueel?
 • Zijn de acties effectief?
 • Is er vooruitgang?
 • Is de cliënt tevreden?

Hoe evalueer je een programma?

De term programma evaluatie is een paraplu voor een groot aantal verschillen de activiteiten. Een van de oorzaken hiervan is dat aan een programma diverse te evalueren aspecten onderscheiden kunnen worden, zoals: implementatie, uitvoering, resultaten en kosten.

Wat ervan terecht komt zicht op beleidsevaluatie?

Een beleidsevaluatie of beleidsanalyse is het beoordelen van een maatregel, programma, plan of project aan de hand van evaluatiecriteria. Hierbij worden de beleidsprocessen, en hun doelmatigheid, onderzocht.

Hoe evalueer je een samenwerking?

Evaluatie samenwerking onderhevig aan 4 wetten

 1. Doe het samen. Maak samen een analyse van eventuele problemen of issues in de samenwerking en kom samen tot verbetervoorstellen.
 2. Creëer de condities voor een echte dialoog.
 3. Balanceer tussen draagvlak en daadkracht.
 4. Evalueer frequent en plan het in.

Wat doe je bij evalueren?

Een evaluatie is bedoeld om te leren van je ervaringen. Richt je daar dus ook op. Kijk naar wat er goed ging (mensen leren meer van successen dan van fouten) en bedenk bij dingen die niet goed gingen vooral hoe het de volgende keer beter kan. Blijf niet hangen in foutanalyses en beschuldigingen.

Hoe vaak zorgleefplan evalueren?

Antwoord: Hoe vaak je een zorgleefplan evalueert, is afhankelijk van de cliënt en hoe snel diens zorgbehoeftes veranderen. Meestal wordt in verpleeghuizen twee keer per jaar officieel geëvalueerd, dit is conform het Kwaliteitsdocument voor de ouderenzorg (VVT) 2013.

Waarom voortgang monitoren?

Monitoren en evalueren vanaf de start Evaluatie en monitoring zijn onmisbaar bij het ontwikkelen en bijsturen van uw beleid. Maak vanaf de start keuzes over hoe en wanneer u uw doelen en proces wilt monitoren en evalueren, over welke data en indicatoren u al beschikt en wat verder nodig is.

Wat is het doel van monitoren?

Door te monitoren houd je zicht op je doelbereik. Zo weet je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken en bereik je het doel efficiënter. Met evalueren wordt het resultaat tegen het licht gehouden. Een evaluatie brengt helder in kaart wat de resultaten en/of effecten van je project en/of proces zijn.

Wat is een ex ante evaluatie?

Ex ante evaluatie maakt bij het ontwerpen van beleid- en regelgeving de keuzesituaties inzichtelijk. Op basis van de ex ante evaluatie kan beter worden onderbouwd welke maatregelen (alternatief, instrument) nodig zijn voor het oplossen van een gesignaleerd probleem.

Hoe voer je een evaluatie uit?

Instructie

 1. Bepaal wat je wilt evalueren. Baken het onderwerp af en maak het zo specifi ek mogelijk.
 2. Bepaal de aandachtsgebieden waarop je wilt evalueren.
 3. De teamleider start.
 4. Voer het inhoudelijke evaluatiegesprek.
 5. Bepaal verbeteracties en leg ze vast.
 6. Evalueer de evaluatie!

Waar bestaat een evaluatie uit?

Bij het evalueren en reflecteren onderscheiden we een viertal fases: Hierin geef je aan waarover het evalueren en reflecteren gaat. 2. de voorbereidingsfase; Deze fase voer je uit, voordat je aan de slag gaat.

Welke vragen stel je tijdens een evaluatie?

Procesevaluatie: het Verloop

 • Hoe verliep het proces? Was er voor de juiste aanpak gekozen? Wat ging er goed?
 • Hoe verliep de communicatie? Intern en extern.
 • Kon iedereen zijn afspraken nakomen?
 • Waren er onverwachte gebeurtenissen? Hoe is hiermee omgegaan?
 • Wat heb je nodig om het volgende keer beter te doen?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven