Wat is een doorlopende leerlijn?

Wat is een doorlopende leerlijn?

Een leerlijn vertaalt de kerndoelen die de overheid voor het onderwijs heeft vastgesteld in concrete tussendoelen en einddoelen. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang naar een volgende klas of bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs.

Wat zijn doorgaande leerlijnen?

De doorlopende leerlijnen beschrijven de weg die leerlingen afleggen bij het leren van bijvoorbeeld rekenen en wiskunde. Ze geven zicht op de grote lijn in het leerproces en op de samenhang binnen dat proces. …

Wat is een leerlijn SLO?

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt (Strijker, 2010).

Wat is een leerlijn onderwijs?

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen (zoals die door de overheid zijn vastgesteld) naar concrete doelen die omschrijven wat uw kind moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.

Wat is een Beroepsroute?

De beroepsroutes: een doorlopende leerroute vanuit het derde leerjaar kaderberoepsgerichte, de gemengde of theoretische leerwegen van het vmbo tot en met een diploma op mbo4-niveau. De technologieroutes: een doorlopende leerroute tot en met een diploma Techniek en Groen op mbo4-niveau.

Wat betekent Beroepsroute?

Vakmanschap- of beroepsroute Zij brengen een gezamenlijk onderwijsprogramma tot stand vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met een diploma in het middelbaar beroepsonderwijs. Het experiment ‘Vakmanschap- en beroepsroutes’ is er om te onderzoeken of op deze wijze het beroepsonderwijs kan worden verbeterd.

Wat houdt een leerlijn in?

Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd.

Hoe schrijf je een leerlijn?

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw, van inhouden en tussendoelen, leidend naar een einddoel. Twee vragen staan centraal: – WAT wil ik dat de leerlingen leren? – HOE wil ik dat de leerlingen leren? WAT geeft de docent?

Wat zijn de kerndoelen van het basisonderwijs?

De kerndoelen zijn door de overheid opgesteld voor de volgende leergebieden:

  • Nederlandse taal.
  • Engelse taal.
  • Friese taal.
  • Rekenen en wiskunde.
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld.
  • Kunstzinnige oriëntatie.
  • Bewegingsonderwijs.

Heb je op het vmbo een Vakmanschapsroute of Beroepsroute gevolgd?

De Vakmanschapsroute – het vervolg op vm2 – wordt uitgebreid naar niveau 3. De route loopt vanaf het derde schooljaar in het vmbo en leidt op tot een diploma op mbo-niveau 2 of 3. De beroepsroute begint ook in het derde leerjaar van het vmbo, maar leidt op tot een niveau 4 mbo-diploma.

Waarom heb je een startkwalificatie nodig?

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Als leerlingen van 16 tot 18 jaar val je onder de kwalificatieplicht.

Waar een wil is is een leerweg?

Het is een leertraject waarin de leerling na zes jaar in plaats van na acht jaar een vmbo- en mbo4-diploma haalt.

Waarom doorgaande leerlijn?

Het doel van de doorgaande lijn is zorgen voor een vloeiende ontwikkeling en goede ondersteuningen bij overgangen. Als kinderen een incidentele overgang maken, moeten zij geen ontwikkelingsenergie verliezen omdat op de ene plek wordt tegengehouden wat wordt op de andere plek wordt gestimuleerd.

Hoe draagt een brede school IKC bij aan de doorgaande leerlijn?

Een doorgaande lijn opstellen. De volgende thema’s bieden houvast bij het opstellen van doorgaande lijnen. De partners in een brede school/IKC kunnen deze thema’s gezamenlijk bespreken: hoe kijken we hier tegen aan? De uitkomst van die gesprekken geeft input voor het opstellen van doorgaande lijnen.

Wat is een leerlijn in het onderwijs?

Wat is een doorlopende ontwikkelingslijn?

Voor de ouders en kinderen moet het Kindcentrum de uitstraling hebben van één organisatie. Binnen het Kindcentrum wordt gewerkt met een herkenbare doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze voorzieningen zijn laagdrempelig toegankelijk voor alle kinderen van 0 – 13 jaar.

Hoe ziet de invulling van naschoolse aanbod eruit binnen een IKC?

De vorming van een IKC begint vaak op locatie. Een IKC ontstaat vanuit de behoefte een integraal aanbod te creëren voor kinderen om zo hun ontwikkeling optimaal te stimuleren. Ook ouders hebben een stimulerende rol om tot een geïntegreerd aanbod te komen. Iedere situatie is verschillend en heeft z’n eigen kenmerken.

Waarom wil de overheid graag IKC?

De PO-Raad vindt dat als de overheid erkent dat een doorgaande lijn van belang is voor de ontwikkeling van kinderen, ze IKC-vorming meer moeten stimuleren in plaats van belemmeren. Op dit moment zijn het vooral de grote besturen die kindcentra vormen.

Wat is een Beroepsroute vmbo?

Sinds 2014 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. De beroepsroutes: een doorlopende leerroute vanuit het derde leerjaar kaderberoepsgerichte, de gemengde of theoretische leerwegen van het vmbo tot en met een diploma op mbo4-niveau.

Wat is een leerlijn mbo?

Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen meer ruimte om samen te werken en doorlopende leerroutes in te richten. Zij experimenteren met ‘Vakmanschap- en beroepsroutes’ om te onderzoeken of hiermee het functioneren van de beroepskolom in het onderwijs kan worden verbeterd. …

Wat zijn leerlijnen basisonderwijs?

Wat is een leerlijn definitie?

Wat is een doorlopende leerlijn?

Wat is een doorlopende leerlijn?

Een leerlijn vertaalt de kerndoelen die de overheid voor het onderwijs heeft vastgesteld in concrete tussendoelen en einddoelen. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang naar een volgende klas of bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs.

Heb je op het vmbo een Vakmanschapsroute of Beroepsroute gevolgd?

De Vakmanschapsroute – het vervolg op vm2 – wordt uitgebreid naar niveau 3. De route loopt vanaf het derde schooljaar in het vmbo en leidt op tot een diploma op mbo-niveau 2 of 3. De beroepsroute begint ook in het derde leerjaar van het vmbo, maar leidt op tot een niveau 4 mbo-diploma.

Waar een wil is is een leerweg?

Het is een leertraject waarin de leerling na zes jaar in plaats van na acht jaar een vmbo- en mbo4-diploma haalt. Het traject biedt mogelijkheden voor verdieping, verbreding en versnelling.

Wat is Vakmanschapsroute?

Het Calvijn College en het ROC van Amsterdam bieden sinds 2014 – 2015 samen opleidingen aan onder de naam Vakmanschapsroute (VMR). In de VMR volgen leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg vanaf het 3e jaar vmbo een geïntegreerde leerroute die in 3 jaar kan leiden tot een mbo-2 diploma.

Wat houdt een leerlijn in?

Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd.

Wat is de doorgaande leerlijn?

De werkdefinitie van de doorgaande leerlijn is ‘het verdelen van leerstof over de schoolse jaren zodanig, dat de leerling zo min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaart’.

Wat is sterk beroepsonderwijs?

Alle leerlingen moeten een praktijkgericht programma volgen en afsluiten. Het praktijkgerichte programma is gericht op het uitvoeren van praktische en realistische opdrachten binnen en buiten de school. In alle gevallen is er betrokkenheid van buiten de school (bedrijfsleven, instellingen, overheden, vervolgonderwijs).

Wat is een vmbo leerling?

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt vier jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Na het tweede leerjaar kiezen leerlingen een profiel met verplichte vakken en keuzevakken.

Is kader vmbo?

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader): Leerlingen volgen zo’n 12 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van een iets lager niveau dan in de gemengde en de theoretische leerweg. Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis):

Welke vmbo is mavo?

Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo); Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Vanuit vmbo-tl kunnen leerlingen, met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.

Wat geeft een leerlijn weer?

Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep of klas en ook wat behandeld moet zijn alvorens een volgende stap kan worden gezet. De invulling van de leerlijnen kan sterk verschillen per school.

Wat is een leerlijn SLO?

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt (Strijker, 2010).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven