Wat zegt een controleverklaring?

Wat zegt een controleverklaring?

De controleverklaring toont aan dat de accountant een wettelijke controle of audit heeft uitgevoerd met betrekking tot een bepaald financieel rapport (meestal de jaarrekening). Daarbij gaat hij of zij na of het rapport een waarheidsgetrouw beeld geeft van de onderneming en haar financiële situatie.

Wat is een Accountverklaring?

Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening. De jaarrekening moet dus gecontroleerd zijn door een registeraccountant of certificerend accountant-administratieconsulent. Een beoordeling- of samenstellingverklaring is niet voldoende.

Wat is een goedkeurende verklaring?

De goedkeurende accountantsverklaring: Deze verklaring houdt in dat de controlerende accountant tot het oordeel is gekomen dat de verantwoording voldoet aan de te stellen eisen. Deze eisen kunnen per bedrijfstak verschillen in verband met wettelijke en overige voorschriften.

Wat is een controleopdracht?

Bij een controleopdracht controleert de accountant of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van de onderneming. Een jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de organisatie.

Welke accountantsverklaring?

De accountant kan vier soorten controleverklaringen afgeven: een goedkeurende verklaring, een verklaring met beperking, een verklaring van oordeelonthouding of een afkeurende verklaring. Dit is afhankelijk van de soort situatie (de aard van de aangelegenheid) en de ernst daarvan (de gevolgen voor de jaarrekening).

Wie mag een accountantsverklaring afgeven?

Dit komt omdat alleen een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA) met certificerende bevoegdheid de verplichte accountantscontrole mag uitvoeren. Alleen zij mogen en een rechtsgeldige accountantsverklaring afgeven.

Waaruit bestaat een accountantsverklaring?

Wat is een accountantsverklaring? Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of een gecertificeerde accountant-administratieconsulent over de getrouwheid van de jaarrekening. Met deze verklaring toon je dus aan dat je jaarrekening aan de wettelijke eisen voldoet.

Waarom een accountantsverklaring?

Met behulp van de accountantsverklaring kan er worden aangetoond dat de jaarrekening van de BV aan de wettelijke voorschriften voldoet. Een accountantsverklaring is niet alleen van toegevoegde waarde bij de jaarrekening, maar bijvoorbeeld ook bij het aanvragen van subsidies.

Wat betekent Oordeelonthouding?

Verklaring van oordeelonthouding: De accountant kan de jaarrekening niet goed- of afkeuren, er sprake van een onzekerheid van diepgaande invloed op de jaarrekening. Afkeurende verklaring: De accountant keurt de jaarrekening als geheel af, er is sprake van een afwijking met diepgaande invloed.

Wat is een objectieve verhindering?

Objectieve en subjectieve verhindering er is onvoldoende geschikte controle-informatie beschikbaar (objectieve verhindering); er is sprake van een materiële onenigheid tussen de ondernemingsleiding en de accountant (subjectieve verhindering). Denk bijvoorbeeld aan de waardering van vaste activa en voorraden.

Wat houdt controleplicht in?

Kort gezegd bent u controleplichtig wanneer uw onderneming qua omvang middelgroot of groot is. U bent dan op grond van de wet verplicht de jaarrekening van uw onderneming te laten controleren door een accountant.

Wat moet er in een accountantsverslag?

Het accountantsrapport kan bestaan uit de volgende onderdelen: de jaarrekening, het bestuursverslag, de overige gegevens (inclusief samenstelverklaring) enhet accountantsverslag (indien van toepassing).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven